Stanowiska pracy
MONITORY EKRANOWE

 

PRACA Z MONITOREM EKRANOWYM


O czym należy wiedzieć
i pamiętać


Praca z monitorami ekranowymi nie powoduje zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. Emisja czynników elektromagnetycznych jest bardzo mała i natężenia w otoczeniu monitorów są znacznie mniejsze od maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne. Bardzo istotna jest natomiast właściwa organizacja stanowisk pracy, jakość i rozmieszczenie elementów jego wyposażenia wraz z zapewnieniem ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym. Należy tymi środkami minimalizować znaczące obciążenie narządu wzroku pracowników oraz niekorzystny wpływ wymuszonej pozycji ciała pracownika na jego układ mięśniowo-szkieletowy. Warunki pracy na stanowisku z monitorem ekranowym mogą również pogarszać inne czynniki fizyczne, jak np. nieodpowiednie oświetlenie czy mikroklimat, a także obciążenie psychiczne.

Z uwagi na obciążenie narządu wzroku oraz wymuszoną pozycję ciała pracownika przy obsłudze monitora ekranowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeń-stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U. z 1998 nr 148 poz. 973), pracodawca jest obowiązany tak organizować pracę, aby zapewnić pracownikom po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora zmianę rodzaju pracy na nie obciążającą wzroku i wykonywaną w zmienionych pozycjach ciała (np. w pozycji siedzącej niewymuszonej, lub stojącej). Jeżeli nie ma możliwości zmiany rodzaju pracy, po każdej godzinie przcy przy obsłudze monitora ekranowego należy zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy.

                                                            

więcej

 


KSIĄŻKI
 

KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej
wydanie trzecie zaktualizowane


W monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Nakład wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

 

 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz